Miniszteri elismerések

Pedagógus nap alkalmából Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere kitüntetéseket, díjakat, okleveleket adományozott a pedagógus szakma kiválóságainak.

A 2020. év kitüntetettjei között a Dobozi Általános Iskola két pedagógusa is szerepelt: Váradi Edit intézményvezető-helyettes és Kovácsné Mórocz Anikó Renáta gyógypedagógus kiemelkedő szakmai tevékenyége elismeréseként vehetett át oklevelet.

Váradi Edit a Debreceni Tanítóképző Főiskola befejezését követően elhelyezkedett a Dobozi Általános Iskolában, s az óta is itt dolgozik, 34. tanéve.

Pedagógus pályafutása során soha nem ijedt meg a kihívásoktól, új feladatoktól. A legnagyobb örömét az első osztályosokban lelte. Többször elmondta már, hogy 4 évenként, amikor elsősöket taníthat, átéli a Csodát, mert a kis üres fejekbe belevarázsolni az olvasás, írás, számolás tudományát, még 34 év után is csodásnak éli meg.

Fontos volt számára, a tehetséges tanulók felismerése, a tehetséggondozás. Tanítványai sorra nyerték az országos, megyeit, területi, helyi versenyeket.

Mindig lojális volt az iskolánkhoz. Tisztában volt mindig személyiségének sajátosságaival, alkalmazkodott a szerepelvárásokhoz. Kapott osztályfőnöki feladatokat alsó és felső tagozaton is. Vállalta a német nyelv tanulását, amikor az intézménynek idegennyelv tanárra volt szüksége. Szabadidőszervezőként számos pályázat megírásában, lebonyolításában vett részt, amelyekkel anyagilag is gyarapította az iskolát. Színvonalas szabadidős programokat, nyári táborokat szervezett, nem sajnálva saját szabad idejét, nyári szünidejét. 8 éven keresztül segítette a DÖK munkáját. Ez idő alatt számos hagyományteremtő ötlettel állt elő.

Bátran fogott innovatív tevékenységekbe, például 2002-ben a városi iskolák mintájára bevezettük az iskolaotthonos oktatást, ő vállalta a hospitálást a városi iskolákban és kidolgozta ennek lehetőségét a mi intézményünkben. Az első ilyen osztálynak osztályfőnöke lett.

Amikor elkezdett növekedni iskolánkban a hátrányos helyzetű, és különleges bánásmódot igénylő tanulók száma, akkor ismét tanulmányokba kezdett. A Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék szervezésében Romológiát tanult, majd szakvizsgát szerzett befogadó pedagógiából SZIE Szarvasi Pedagógiai Karán. A pedagógiai, szakmai feladatok megoldásában építően együttműködik pedagógust társaival, munkaközösségekkel, a nevelő-oktató munkát segítő munkatársaival, a tanulók fejlődését támogató más szakemberekkel. Szívesen segít a kollégáinak, munkáját  maximalizmus,  pontosság jellemzi.

2014-ben sikeresen – az elsők között – végezte el a „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre" és a „Szakértők felkészítése a pedagógus-minősítésre" valamint „Szaktanácsadó, tantárgy gondozó" című képzéseket. 2015. január elseje óta Mesterpedagógus és az Oktatási Hivatal alkalmazásában sok minősítést és tanfelügyeletet végzett el az öt év alatt. Az ott szerzett tapasztalatait hasznosítja a munkája során.

Tevékeny, vezető szerepet vállalt az intézmény Önértékelést Támogató Munkacsoportjában. A minősítésre jelentkező pedagógustársai mentorálását folyamatosan végzi. Az ő irányításával iskolánk minden pedagógusának elkészítettük az önértékelését. 2019/2020-as tanév kezdete óta kimagasló munkabírásának, precizitásának, vezetői affinitásának köszönhetően a Dobozi Általános Iskola intézményvezető-helyettese.

 

Kovácsné Mórocz Anikó Renáta immár 16 éve intézményünk dolgozój, ám kötődése a Dobozi Általános Iskolához sokkal régebbre nyúlik vissza, mivel általános iskolai tanulmányait is intézményünk falai között végezte. Ezt követően az érettségi megszerzése után a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Karának tanító szakos hallgatójaként a tanítási gyakorlat elvégzésének helyszínéül is iskolánkat választotta, ahová végül tanítványból tanítóvá válva tért vissza. Ez az elkötelezettség gyermekkori iskolája felé, valamint az itt tanuló gyermekek iránt azóta is jellemzi munkáját.

Az első diploma megszerzése lehetővé tette számára, hogy a Dobozi Általános Iskolában tanítóként helyezkedjen el. Már ekkor megfogalmazódott benne, hogy szeretne a gyógypedagógia területén is ismereteket szerezni, tovább fejlődni és a sérült, valamilyen problémával küzdő gyerekeken is segíteni, őket is nevelni, oktatni. Így kapott lehetőséget a 2003-as tanévben az egyik, akkor még speciális, összevont gyógypedagógiai osztály osztályfőnöki teendőinek ellátására, amely végül meghatározó élményként ezen a területen marasztalta. Ezen gyerekek oktatásával párhuzamban végezte el a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán a gyógypedagógiai szakot, ahol mint gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár megszerezte második diplomáját 2006-ban. A gyakorlati képzések alatt több gyógypedagógiai intézménybe is betekintést nyert, de számára mindig saját iskolájának, településének tanulói voltak az elsődlegesek. Többször is kiemelte munkája során, hogy a gyógypedagógia területén megszerzett ismereteket, tapasztalatokat a vidéken élő gyerekek számára - főként a saját településén élő gyermekekre gondolva - szeretné biztosítani. Ez azóta is meghatározó eleme mindennapi  munkájának.

Intézményünkben is új helyzetet teremtett az integráció bevezetése. Ennek gördülékeny megoldásában is sokat segített rugalmas, segítőkész hozzáállása. Fő feladata lett a szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs foglalkozásainak megtartása, a BTMN-s tanulók egyéni fejlesztése, foglalkoztatása, egyéni fejlesztési terveik írása, papírjaik intézése, a pedagógus társak óráin való igény szerinti részvétel, munkájuk segítése. A tanulók egyéni fejlesztése érdekében mindennapossá vált a konzultáció a kollégák körében, amelyet iránymutatásával segít megfelelő irányba terelni a fejlesztendő gyerekek leghatékonyabb megsegítése érdekében. Az évek folyamán a tantestület is egyre nyitottabb lett az integrációval kapcsolatos új kihívások közös megoldásával kapcsolatban, amely szintén nagyban köszönhető a gyógypedagógus kolléganőnk közreműködésének.

A főiskolai tanulmányokon túl a mai napig megmaradt a tanulás, az ismeretek bővítésének szeretete nála, így minden adódó lehetőséget megragad, hogy egy-egy továbbképzésen tanulhasson és új módszereket, ismereteket gyűjthessen szakmai téren, majd ezeket beépítse, alkalmazza a mindennapi oktatás folyamán.

Pedagógiai munkája során mindezek mellett folyamatosan részt vesz különböző rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Minden évben megrendezi a mesemondó versenyt az iskola diákjai számára. Segíti a magántanulók felkészülését az esedékes vizsgákra és részt vesz vizsgáztatásukban is. Tartja a kapcsolatot és segíti a munkáját a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak is, mivel az általa oktatott tanulók a családsegítő szolgálattal is kapcsolatban állnak, így ismeri a gyermekek családi körülményeit is. Az osztályfőnökökkel közösen vagy egyénileg is elmegy családlátogatásra az általa is tanított tanulókhoz, családjukhoz és segíti a kommunikációt a család és az intézmény/ek között a gyerekek hatékonyabb oktatása érdekében. Aktív résztvevője és segítője a farsangi bálnak. Az iskola dekorálásában is aktívan kiveszi a részét az általa oktatott tanulókkal együtt. Év végi kirándulásokra segítőként kíséri az osztályokat. Az iskolai és községi rendezvényeken rendszeresen részt vesz és segíti a sajátos nevelési igényű tanulóink felkészülését versenyekre, rendezvényekre.

A helyi önkormányzat által nyert pályázat keretein belül jelenleg 20 fő mellett dolgozik mentorként. A pályázatban résztvevők mind hátrányos helyzetű családok, személyek, esetenként volt iskolai tanulóink, akikkel így is tarja továbbra is a kapcsolatot. Segíti a tanulásukat, továbbtanulásukat. A családokat igyekszik motiválni, ösztönözni a helyes életmód gyakorlására, a tanulásra, megfelelő szakmaválasztásra.

Az általa tanított gyerekek, a velük való törődést, foglalkozást, támogatást, fejlesztést a folyosón felé szaladva nagy öleléssel vagy széles mosollyal köszönik meg.

Kollégáink méltán részesültek a miniszteri elismerő oklevélben, melyhez szeretettel gratulálunk, további sok sikert, kitartást, jó munkát kívánunk!